Kootuitui ki Papakura

Ko hono lalanga fakataha ‘ae Ako, Mo’ui Lelei moe Mo’ui i Api

Malo e Lelei

Oku lolotonga ‘i he fakatokanga Levolo 4 ‘ae vahenga Aokalani

Koe fanau ako oku fiema’u ke nau ako pe mei ‘api ‘o kapau oku faingamalie. Kapau oku ke puke kataki ‘o nofo ma’u ‘i ‘api. Oku ‘ikai fiema’u ke ke feohi mo ha taha. Kapau ‘oku fiema’u ke ke lava atu ‘o fakahoko ha’o fakatau kataki ‘o lekooti ‘ae ngaahi feitu’u kotoa pe na’a ke lava atu ki ai. E tokoni lahi eni ke lava ke ‘ilo mo tala ai ae ngaahi feitu’u kotoa pe na’a ke ‘i ai.

  • ‘O kapau oku ke puke ‘i he tae pe koeha ngaahi faka’ilonga pe ‘oe COVID-19, fu’u fiem’au ke ke fetu’utaki ki ho Toketa fakafamili pe koe fika ‘ae Potungaue Mo’ui ‘i he 0800 358 5453 ‘o kole ke nau fale’i koe ‘i he me’a teke fai pe ko ‘enau fale’i koe ke ke me’a atu ki he ngaahi fai’anga sivi ‘o sivi.

  • ‘O kapau leva ‘oku tala atu ke fakamavahe’i koe pea ke kataki ‘o fai ‘ia ‘i he vave taha.

  • ‘O Kapau leva na’a ke lava atu o fao hao sivi COVID-19 oku fiema’u ke ke nofo ma’u ‘i ‘api ‘o ‘oua e toe mavahe ki ha feitu’u kae ‘oua leva kuo mau mai ‘ae ola ho’o sivi na’e fai ke fakapapau’i oku ‘ikai ke ke puke.

Lomi ‘i he fakatata ‘oe COVID-19 ‘i ‘olunga i he peesi ni ke ke lava ai o sio ki he fakaikiiki pea ke mau ai moe ngaahi fakahinohino moe fakaikiiki fekau’aki mo kimautolu.


Tokanga ki ho’o nofo pea ke tauhi lelei.

Ko te manu e kai ana i te miro, nōna te ngahere. Engari, ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao.

Ko kinautolu kotoa pe ‘oku nau kau ki he fa’ahinga ‘oe ‘akau pe koe fa’ahinga ‘oe monumanu ko ia ia honau takanga. Ko kinautolu ‘oku nau kau ki he ngaahi ako kotoa pe ‘oku nau mau ai ‘ae ngaahi faingamalie ‘oku ‘ikai ke fakangatangata

E ngā mana, e ngā reo, nau mai, piki mai, kake mai.

MMF_Mana-a-riki_Kootuitui_Sub.mp4

Malo hoo mou lelei pea ‘oku talitali lelei kimoutolu kotoa pe ki he peesi uepisaiti ‘ae Kootuitui ki Papakura. Koe kautaha ni ‘oku kau ki ai ae kau fakafofonga mei he kolo ko Papakura hange ko kinautolu mei he Mana Whenua, ‘a ia nae kamata ‘i he konga kimui ‘oe 2015, ke lava ke nau ‘omai ha ngaahi tokoni mo ha ngaahi ngaue ki ha falukunga kakai ‘i Papakura. Ko ‘emau taumu’a ke tokoni’i ‘ae ngaahi famili, ngaahi ‘apiako pea ke lava ke ma’u ha kaha’u lele ki he’etau fanau.

Koe ‘uhinga ‘oe Kootuitui koe fekaunga’aki/fehokotaki pe koe lalanga fakataha. Nae fili ‘ae hingoa ni ‘o makatu’unga ‘i he ngaahi ngaue moe Mana Whenua. Koe sila ‘oe kautaha ni ‘oku ne fakafofonga’i ae Uenuku, koe ‘umata ‘a honau ‘Otua, pea koe ngaahi fakamatala kotoa pe ‘oku ne fakamahino’i a hono mahu’inga ‘oku mei he langi. Koe lanu valeti ‘oku ne fakafofonga’i ae Ako. Koe lanu mata ‘oku ne fakafofonga’i ae Mo’ui Lelei, pea koe lanu valeti ‘i lalo ‘oku ne fakafofonga’i ae ‘Api moe famili Mo’ui Lelei.Koe ngaahi lanu ni e tolu ‘oku nau fehokotakinga ki he ngaahi me’a kotoa pe ‘i he hingoa koe Kootuitui. Koe ngaahi me’a ni e tolu ‘oku nau fakatahataha kotoa pe ‘i he lanu valeti ‘o fakafofonga’i ‘ae ako, ( ke nau ‘ako), kia hanga ( ke ngaohi/fokotu’u), kia tohatoha ( pea ke vahevahe atu).

Koe polokalama ‘oku fakahoko ia ‘i he konga lalahi e tolu :

  1. Koe Ako ko hono fakalahi ia oe polokalama ako ‘ae Manaiakalani‘i he taumu’a pe ‘amanaki ke ne ‘omai 1:1 ako’i ae fanau ako ki he ilo hono ngaue’aki oe me’a ngaue fakatekinolosia (komipiuta e taha ki he tokotaha ako) pea ke hoko foki ia ke toe fakalakalakaange ‘ae ilo moe taukei ngaue ‘ae faiako. Ko hono faiako’i mo hono ako’i teke lava o mamata ai ‘i he uepisaiti ae faiako pe koe uepisaiti fepotalanoa’aki taautaha(blog) ‘ae faiako moe fanau ako.

  2. Koe tafa’aki ki he Mo’ui Lelei ‘oku ngaue ia ki hono ‘omai ‘ae ngaue faka’aho ‘ae ngaahi kiliniki ki he mo’ui lelei mei he ngaahi ‘apiako ‘oku fakahoko fatongia ai ‘ae kau neesi moe kau ngaue , pea ‘oku i he tu’unga fakalakalaka ‘ae ngaahi ngaue ‘oku fakahoko ‘i he ngaahi ‘api ako ‘o kau ai ‘a hono fakangaue’i taimi kakato ‘ae neesi, tokotaha ngaue ki he to’utupu, pea moe GP ‘oku ngaue lau houa fakauike.

  3. Ko Api: ‘oku mau ngaue ki he ngaahi famili ke fakapapau’i ‘oku nau ‘i he tu’unga ‘oku malu mo mo’ui lelei ‘i ‘api. Koe konga/tafa’aki ko eni na’e fa’u ia ‘o ngaue’aki ‘a hono fakakau mai ha tokotaha ke ne palani’i pe fokotu’utu’u pea ke sivi’i ‘o mahino ‘oku lava ke solova ‘ae palopalema ‘i he vaha’a ‘oe famili moe famili. Koe ngaahi polokalama ako moe ngaahi tokoni ‘oku faka faingamalie’i ia ki he ngaahi famili ‘o fekau’aki moe Api Mafana, Matu’u, pea mo Mo’ui Lelei, ‘ako ki he founga hono fakapotopoto’i ‘o hono ngaue’aki ‘oe Pa’anga, pea moe ako ki he hono ngaue’aki ‘oe Komipiuta (Chromebook).

‘Oku tau mau ‘ae ngaahi faingamalie ni ‘o makatu’unga ‘i he tokoni moe ngaahi tokoni fakapa’anga ‘ae ngaahi kautaha, ngaahi kulupu fakakolo, pea moe ngaue malohi mo lavame’a ‘ae ngaahi poate ‘oe ngaahi ako, kau puleako, kau faiako pea mo hono kau ngaue.

Office: C/- Papakura High School, Willis Rd, Papakura

Address: P.O. Box 272 1174, Papakura 2244, Auckland

Phone: 09 296 4400 Ex 757 or 027 2011 477

Major Partners